Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvausvastuuseen varautuminen ja vakuutuskysymykset ovat keskeinen osa yrityksen riskienhallintaa. Yrityksen toimiala ja toiminnan luonne vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka kattavia vakuutuksia yrityksen on järkevää ottaa ja mihin kaikkeen yrityksen on tarpeellista varautua. Esimerkiksi ankaran vastuun piiriin kuuluvaa erityisen vaarallisena pidettävää toimintaa harjoittavilla vakuuttamisen merkitys yleensä korostuu. Vakuutusten avulla yritys pystyy hallitsemaan kulujaan ja muuntamaan vahingoista aiheutuvat epäsäännölliset kertamenot tasaiseksi vakuutusmaksuna suoritettavaksi vuosikuluksi.

Yritysten vakuutustarve on liiketoiminnassa tapahtuvien vahinkojen suuruusluokan vuoksi usein vielä merkittävämpi kuin yksityishenkilöillä. Yritystoimintaan liittyvissä sopimussuhteissa on tyypillistä sopia vakuutuksenottovelvollisuudesta sen mukaan, kummalla yrityksellä on paremmat mahdollisuudet estää vahingon syntyminen. Sopimussuhteissa keskinäistä vastuuriskiä voi kontrolloida myös sopimukseen otetuilla nimenomaisilla vahingonkorvausvelvollisuutta rajoittavilla sopimusehdoilla.

Vakuutusten avulla on mahdollista ulottaa korvausvelvollisuus pidemmälle kuin vahingonkorvauksen keinoin. Vakuutuskorvaus perustuu sopimuksen, jolloin korvattavaksi voivat tulla ihmisten aiheuttamien vahinkojen lisäksi myös esimerkiksi luonnonilmiöistä koituneet vahingot. Vahingon korvaamiseen vakuutuksen kautta riittää sopimuksen piiriin kuuluvan vahingon aiheutuminen eikä vastuuedellytysten täyttymistä vaadita. Myös korvattava summa määräytyy vakuutussopimuksen perusteella.

[ux_image id=”189″]Työnantajan ominaisuudessa yritysten tulee huolehtia liiketoimintansa liittyvien tyypillisten riskien hallitsemiseksi otettujen vakuutusten lisäksi myös työntekijöidensä lakisääteisten eläke- ja työtapaturmavakuutusten voimassaolosta. Yritysten tulee myös varautua työntekijöidensä työssään aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Työnantajia koskee vahinkotilanteissa erityinen isännänvastuu, jonka perusteella vahingonkärsijällä on oikeus vaatia vahingonkorvausta yksittäisen työntekijän sijaan tämän työnantajalta. Työnantajan ja työntekijän keskinäisen vastuun määrittämiseen sovelletaan erityisiä takautumisoikeutta koskevia säännöksiä.

Vahingonkorvauskysymykset voivat muodostua joskus hyvinkin monimutkaisiksi. Vastuu- ja korvauskysymysten selvittämiseen saatetaan tarvita erityistä vahingonkorvausoikeudellista asiantuntemusta etenkin silloin, jos vahingonaiheuttaja- tai vahingonkärsijäpuolella on useita henkilöitä eivätkä vastuusuhteet tai aiheutuneen vahingon suuruus ole selvästi havaittavissa. Ensisijaisesti korvausasiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla, mutta toimistollamme on kokemusta myös riitojen ratkaisemista oikeusteitse, jos neuvottelutulokseen ei päästä.

Yritys voi joutua tekemisiin myös tuotevastuukysymysten kanssa niin valmistamiensa kuin käyttämiensäkin tuotteiden osalta. Tuotevastuussa on tyypillisesti kyse tuotteen valmistajan vastuusta sellaisista vahingoista, joita viallinen tai turvallisuusmääräysten vastainen tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle. Tuotevastuuseen varautuminen edellyttää yrityksiltä eri maiden turvallisuusmääräysten tuntemusta ja tuotteelle laadittujen käyttöohjeiden asianmukaisuutta.