Referenssit

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapaus Kotilainen and Others v. Finland

Asianajotoimistomme asianajajat Esa Puranen ja Annina Heikkilä avustivat Kauhajoen koulusurman uhrien perheitä kansallisissa oikeusasteissa sekä näiden prosessien jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT).

Oikeudenkäynti ihmisoikeustuomioistuimessa kesti kaiken kaikkiaan kahdeksan vuoden ajan ja 17.9.2020 EIT antoi Suomea koskevan langettavan tuomion, jossa se katsoi Suomen valtion rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2. artiklassa turvattua oikeutta elämään. Kyseessä on hyvin poikkeuksellinen tuomio, sillä EIT on ainoastaan kerran aikaisemmin todennut Suomen rikkoneen kyseistä ihmisoikeussopimuksen ydinartiklaa.

EIT tuomitsi Suomen valtion suorittamaan päämiehinämme olleille kymmenelle perheelle hyvityksenä ihmisoikeusloukkauksesta 30.000 euroa kullekin perheelle ja 31.000 euroa eräälle päämiehellemme elatuksen menetyksen muodossa aiheutuneesta aineellisesta vahingosta sekä velvoitti valtion korvaamaan päämiestemme oikeudenkäyntikulut.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun Case of Kotilainen & Others v. Finland löydät englanninkielisenä oheisesta linkistä: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204603

 

Opettajien epätasa-arvoista palkkausta koskenut laaja riita-asia

Asianajotoimistomme asianajajat Annina Heikkilä ja Antti Kuikka avustivat 17:ää erään oppilaitoksen opettajaa käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa käsitellyssä riita-asiassa, jossa oli kyse epätasa-arvoisesta palkkauksesta sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetyn tasapuolisen kohtelun velvoitteen rikkomisesta.

Käräjäoikeus vahvisti tuomiossaan päämiestemme oikeuden yhdenvertaiseen palkkakohteluun sekä sen, että työnantaja oli velvollinen korvaamaan päämiehillemme palkkaeron muodossa aiheutuneen taloudellisen vahingon. Asian edettyä sittemmin hovioikeuden käsiteltäväksi, päättyi asia osapuolten tekemään sovintoratkaisuun.

 

Kolmen työntekijän perusteettomia irtisanomisia, yhteistoimintalain rikkomista sekä syrjintää koskenut riita-asia

Asianajotoimistomme asianajajat Esa Puranen ja Annina Heikkilä avustivat kolmea työntekijää laajassa riitaoikeudenkäynnissä, jossa päämiehemme vaativat työnantajalta korvauksia työsopimusten perusteettomista päättämisistä, hyvitystä yhteistoimintalain rikkomisesta sekä syrjintähyvitystä yhdenvertaisuuslain rikkomisesta.

Käräjäoikeuden tuomiossa työnantaja velvoitettiin suorittamaan päämiehillemme korvauksia työsopimusten perusteettomista päättämisistä 6 – 10 kuukauden palkkaa vastaavat määrät sekä hyvitystä yhteistoimintalain rikkomisesta 20.000 euroa kullekin kantajalle, mutta syrjintähyvitysvaatimukset käräjäoikeus hylkäsi.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin työnantajan päättäneen päämiestemme työsopimukset lain vastaisesti, minkä lisäksi hovioikeus korotti kahdelle kantajalle tuomittuja korvauksia 16 kuukauden palkkaa vastaaviin määriin. Yhteistoimintalain rikkomisesta tuomittujen korvausten osalta hovioikeus pysytti alioikeuden tuomion ennallaan. Sen sijaan käräjäoikeuden näkemyksestä poiketen hovioikeus katsoi työnantajan menetelleen myös yhdenvertaisuuslaissa säädetyn syrjintäkiellon vastaisesti ja tuomitsi työnantajan suorittamaan tältä osin 6.000 euron suuruisen hyvityksen kullekin päämiehellemme, eli kantajien vaatimukset menestyivät hovioikeudessa kaikkien kolmen lain (työsopimuslaki, yhteistoimintalaki ja yhdenvertaisuuslaki) osalta.

 

Varsojen tunnistamista sekä hevosten kasvattajille määrättyjä sakkoseuraamuksia koskenut laaja riita-asia

Asianajotoimistomme asianaja Esa Puranen sekä lakimies Liisa Reunamäki avustivat viittä yritystä riitaoikeudenkäynnissä, jossa päämiestemme omistamille 12:lle ravihevoselle oli määrätty sakkoseuraamuksia virheelliseksi väitetyn varsojen tunnistamismenettelyn johdosta.

Käräjäoikeus hyväksyi tuomiossaan päämiestemme näkemyksen ja vahvisti sen, etteivät raviurheilun keskusjärjestön hallituksen määräämät kurinpitoseuraamukset velvoittaneet päämiehiämme, sillä yhdistyksellä ei ollut sääntöjensä perusteella oikeutta sakkoseuraamusten määräämiseen väitetyistä rikkomuksista. Käräjäoikeuden tuomio oli hyvin merkityksellinen ratkaisu paitsi päämiestemme omistamien hevosten kannalta, mutta myös laajemminkin tuomioistuimen sovellettua EU-oikeudellista sääntelyä rinnakkain kansallisen yhdistysoikeuden sekä urheiluoikeuden normistojen rinnalla.

 

Kolmen terveyspalvelualan työntekijän perusteettomia irtisanomisia, yhteistoimintalain rikkomista sekä syrjintää koskenut riita-asia

Asianajotoimistomme asianajaja Annina Heikkilä avusti menestyksekkäästi kolmea erään suuren terveyspalvelualan yrityksen työntekijää laajassa riita-asiassa. Kolme päämiestämme vaativat työnantajalta korvauksia työsopimuslain nojalla työsopimusten perusteettomista päättämisistä, hyvitystä yhteistoimintalain säännösten rikkomisesta, syrjintähyvitystä yhdenvertaisuuslain rikkomisesta sekä oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Työnantaja kiisti päämiestemme vaatimukset, mutta pitkien sovintoneuvottelujen päätteeksi asiassa päästiin lopulta päämiehiämme hyvin tyydyttävään sovintoratkaisuun kaikkien riitakysymysten osalta ja asia saatiin siten ratkaistuksi ilman oikeudenkäyntiä.

 

Kahden kaupungin kaupunginjohtajan avustaminen yleisissä tuomioistuimissa sekä hallinto-oikeuksissa käsitellyissä laajoissa oikeudenkäyntiasioissa

Asianajotoimistomme asianaja Esa Puranen avusti menestyksekkäästi kahden eri kaupungin kaupunginjohtajana toiminutta päämiestämme kansallisesti hyvin poikkeuksellisessa ja monisäikeisessä kuntaoikeudellisessa toimeksiantokokonaisuudessa, johon liittyviä oikeusprosesseja käytiin vuosina 2013–2018 eri tuomioistuimissa ja oikeusasteissa.

Oikeudenkäynnit koskivat muun muassa vahingonkorvausoikeutta, sopimusoikeutta, yhdenvertaisuuslain vastaista syrjintää, palkkavaatimuksia sekä johtajasopimuskorvauksia, virkarikosoikeudellisia asioita ja rikosperusteista korvausvastuuta sekä lukuisia kunnallisvalituksia ja muita hallinto-oikeudellisia kysymyksiä. Tähän kokonaisuuteen liittyviä prosesseja käsiteltiin kahdessa käräjäoikeudessa, kahdessa hovioikeudessa, kahdessa hallinto-oikeudessa sekä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

 

Erään kunnan hallintojohtajan avustaminen syrjintää sekä yhteistoimintalain rikkomista koskeneissa riita-asioissa

Asianajotoimistomme asianaja Esa Puranen avusti menestyksekkäästi erään kunnan hallintojohtajaa yhdenvertaisuuslain vastaista syrjintää sekä yhteistoimintalain rikkomista koskeneissa oikeudenkäynneissä käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Hovioikeus tuomitsi päämiehemme työnantajana toimineen kunnan korvaamaan päämiehellemme hyvitystä välittömästä mielipidesyrjinnästä ja vastatoimien kiellon rikkomisesta, hyvitystä yhteistoimintalain rikkomisesta sekä velvoitti kunnan korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeusprosesseista.

Slide