Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Vahingot kuuluvat inhimilliseen toimintaan ja vahinkoja saattaa joskus aiheutua myös luonnonilmiöiden seurauksena. Vahingonkärsijän näkökulmasta vahingot tapahtuvat yleensä yllättäen, mutta vahinkotapahtumiin on kuitenkin mahdollista varautua myös etukäteen esimerkiksi vakuutusten avulla. Vahinkoteon arviointi riippuu siitä, onko kyse sopimusperusteisesta vahingonkorvauksesta vai aiheutetaanko vahinko täysin ulkopuoliselle henkilölle ja kuuluuko teko tuottamusvastuun vai ankaran vastuun piiriin. Vahingonkorvausvastuuseen liittyy tiettyjä erityispiirteitä myös silloin, jos vahinko aiheutetaan työssä, vahinko on seurausta rikollisesta teosta tai vahingonaiheuttajana on alaikäinen.

Kaikista mahdollista vahingoista ei ole mahdollista saada korvausta. Korvauksen saaminen edellyttää joko vahingonkorvauksen vastuuperusteiden täyttymistä tai kyseisen vahinkotapahtuman kattavaa vakuutussopimusta. Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää myös teon ja aiheutuneen vahingon välistä syy-yhteyttä sekä vahingon korvattavuutta. Korvattavaksi voi tulla esimerkiksi vahinkotapahtumasta vahingonkärsijälle aiheutunut ansionmenetys tai vahingoittuneen esineen korjauskulut. Vakuutuskorvausten osalta korvattavat vahingot ja korvausmäärät riippuvat sopimuksen sisällöstä.

Korvausvaatimusten ja todisteiden esittäminen vaatii usein monipuolista juridista asiantuntemusta. Toimistollamme on runsaasti kokemusta vahingonkorvausvaatimusten käsittelystä ja näkemystä siitä, mitä tapauksessa on mahdollista ja kohtuullista vaatia ja onko korvausvaatimusta ylipäänsä järkevää esittää. Palvelemme vahinkotilanteissa niin vahingonkärsijöitä kuin vahingonaiheuttajiakin. Usein vahingonkorvauskysymykset tulevat esiin muiden asioiden liitännäisvaatimuksia, mutta vahingonkorvauksia voidaan käsitellä myös itsenäisinä pääkysymyksinä.

Neuvomme asiakkaitamme myös vakuutusten hankkimisessa vahinkotapahtumien varalle ja selvitämme vakuutuskorvauksiin liittyviä riitoja. Vakuutusten osalta on keskeistä tiedostaa, mitkä vahingot vakuutus kattaa ja kuinka pitkälle korvausvastuu ulottuu. Erimielisyyksiä voi myös syntyä siitä, onko vakuutuksenottaja täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ja kuinka suuresta vahingosta on kysymys.

Tyypillisimpiä yksityisten ottamia vakuutuksia ovat henkilö-, vahinko- ja autovakuutukset. Henkilövakuutuksin lukeutuvat muun muassa henkivakuutukset ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja vahinkovakuutuksiin oikeusturva- ja vastuuvakuutukset. Suurin osa turvautuu vakuutusasioissa koti- ja matkavakuutusten kaltaisiin yhdistelmävakuutuksiin, jotka kattavat yleensä niin henkilö- kuin esinevahinkojakin.