Palvelut yksityisille

  • Riita- ja rikosoikeudenkäynnit
  • Kiinteistö- ja asunto-oikeus
  • Perhe- ja jäämistöoikeus
  • Työ- ja virkamiesoikeus
  • Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
  • Ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusoikeus

 

Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa

Yksi asianajotoimistomme tarjoamien palvelujen keskeisimmistä ydinalueista muodostuu asiakkaiden avustamisesta erilaisissa oikeudenkäynneissä. Asianajajamme ovat hyvin kokeneita oikeudenkäyntiasiamiehiä ja he hoitavat säännöllisesti erilaisia oikeudenkäyntejä käräjä- ja hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa sekä erityistuomioistuimissa. 

Asianajajillamme on myös kokemusta oikeudenkäyntien menestyksekkäästä hoitamisesta ylimmissä kansallisissa oikeusasteissa eli Korkeimmassa oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa samoin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. 

Tyypillisimmät asianajotoimistomme hoitamat yksityishenkilöiden riitaoikeudenkäynnit liittyvät vahingonkorvausoikeuteen, työoikeuteen, perhe-, perintö- ja jäämistöoikeuteen, kuluttajansuojaan sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyviin erimielisyyksiin. 

Rikosoikeudenkäyntien osalta asianajajamme hoitavat erityisesti rikoksen uhrien eli asianomistajien avustamistehtäviä oikeudenkäynneissä sekä toimivat alaikäisten lasten edunvalvojina esitutkinnassa ja rikosoikeudenkäynneissä. Tämän lisäksi asianajotoimistomme asianajajat avustavat säännönmukaisesti myös rikosasioiden vastaajia oikeudenkäynneissä.

 

Kiinteistö- ja asunto-oikeus

Asunnon tai kiinteistön hankinta on monelle elämän suurin taloudellinen investointi. Vaikka uuden kodin hankkimista pohditaan tavallisesti pitkään, päätös tietyn asunnon valitsemisesta joudutaan tekemään usein nopealla aikataululla ja osa asunnon puutteista saattaa jäädä ostotilanteessa huomaamatta. Asuntojen homeongelmat, kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja rakennusvirheet voivat aiheuttaa myyjä- ja ostajapuolen välillä hankalia riitatilanteita, joiden selvittäminen vaatii erityistä asiantuntemusta.

Toimistomme on erikoistunut asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvien riitojen ratkaisemiseen ja teemme virhe- sekä vastuukysymysten selvittämisessä yhteistyötä rakennusalan ammattilaisten kanssa. Ammattitaidolla laadituilla asiantuntijalausunnoilla on oikeudellisen asiantuntemuksen ohella merkittävä vaikutus asunto- ja kiinteistöriitojen lopputuloksiin.

Tyypillisimmin asuntoriidat liittyvät asunnossa havaittuihin virheisiin. Virhetilanteissa on kyse siitä, ettei kaupan kohde vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Myyjä on voinut esimerkiksi antaa myytävästä kohteesta virheellisiä tietoja tai asunto saattaa olla huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Vastuukysymysten kannalta erityisen ongelmallisia ovat homevaurioiden kaltaiset virheet, jotka saattavat ilmetä vasta hyvinkin pitkän ajan kuluttua ostohetkestä. Kyse voi olla myös niin sanotusta piilevästä virheestä, joka ei ole ollut myyjänkään tiedossa.

Virhetilanteissa keskeiset kysymykset liittyvät vastuunjakoon myyjän ja ostajan välillä, reklamointivelvollisuuteen ja virheeseen vetoamisoikeuden vanhentumiseen. Virhetilanteissa ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkuun. Asianajajamme auttavat sen arvioimisessa, mitä seuraamuksia virheen johdosta kannattaa vaatia ja pyrkivät edistämään sovinnollista ratkaisua myyjän ja ostajan välillä.

Asunto-osakeyhtiössä voi syntyä monenlaisia riitoja myös omistusaikana. Vastaamme asiakkaidemme kysymyksiin niin osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta, huoneistoremontin ilmoitusvelvollisuudesta, mahdollisuudesta moittia yhtiökokousten päätöksiä, huoneiston kunnossapitoon liittyvistä vastuukysymyksistä, taloyhtiöissä tehtyjen muutostöiden korvaamisesta, vuokranantajan velvollisuuksista kuin oikeudesta vuokrasopimuksen purkamiseen.

Riitojen ratkaisun lisäksi panostamme ongelmien ehkäisemiseen avustaen asiakkaitamme vaatimusten mukaisten kauppakirjojen laatimisessa, kaupankohteen asianmukaisessa tarkastamisessa, kuntotarkastuksen ja kosteusmittauksen toimittamisessa sekä myyjän tiedonantovelvollisuuden huolellisessa täyttämisessä.

 

Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhe- ja jäämistöoikeudelliset kysymykset koskettavat jokaista jossain elämänvaiheessa. Asianajajillamme on pitkä kokemus perhe- ja perintöoikeudellisista toimeksiannoista, joiden selvittäminen vaatii usein hyvin monipuolista oikeudellista osaamista. Pyrimme järjestämään asiakkaidemme asiat aina mahdollisimman järkevällä, ripeällä sekä sovinnollisella tavalla.

Avioerotilanteissa keskeisiä toimenpiteitä ovat omaisuuden ositus puolisoiden kesken, lasten huollosta päättäminen sekä elatusta ja tapaamisoikeutta koskevien kysymysten ratkaiseminen. Autamme asiakkaitamme laatimaan ositussopimuksen molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla sekä järjestämään lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat lasten etu huomioiden.

Neuvomme puolisoita muun muassa avioehto- ja elatussopimuksen laatimisessa ja perehdytämme tulevat puolisot avioliiton solmimisesta seuraaviin taloudellisiin ja oikeudellisiin muutoksiin – avioliitto voi vaikuttaa muun muassa verotukseen ja perheen yhteisen kodin myyntioikeuteen. Asioihin varautuminen ennakolta helpottaa asioiden selvittämistä mahdollisen avioeron sattuessa sekä säästää osapuolia tarpeettomalta riitelyltä.

Jäämistöoikeudessa käsitellään perintöön ja testamenttiin liittyviä kysymyksiä. Autamme asiakkaitamme perunkirjoituksen, jäämistöosituksen ja perinnönjaon toimittamisessa sekä toimimme tarvittaessa pesänselvittäjänä. Annamme asiakkaillemme oikeudellista ohjeistusta myös perintö- ja lahjaverotukseen, ennakkoperintöihin, pesänhoitoon sekä lesken asemaan liittyvissä kysymyksissä.

Varautumalla hyvissä ajoin vanhuuteen ja kuolemaan jokainen pystyy itse parhaiten vaikuttamaan siihen, mihin omaa varallisuutta käytetään ja miten asiat tulevat hoidetuksi siinä vaiheessa, kun asioista huolehtiminen ei itseltä enää onnistu. Avustamme asiakkaitamme muun muassa lain vaatimukset täyttävien testamenttien sekä edunvalvontavaltuutusten laatimisessa huolehtien, että kaikki olennaiset seikat tulevat huomioiduiksi.

 

Työ- ja virkamiesoikeus

Yksi asianajotoimistomme keskeisimmistä painopistealueista on työ- ja virkamiesoikeudellisten toimeksiantojen hoitaminen. Asianajotoimistomme asiantuntijoilla on pitkä kokemus työntekijöiden ja virkamiesten avustamisesta menestyksekkäästi lukuisissa haastavissa työ- ja virkamiesoikeudellisissa riita-asioissa.

Työoikeus erottuu monista muista oikeudenaloista erityisesti työntekijän suojaksi säädettyjen pakottavien lain säännösten johdosta. Työsuhteen sisältöön ja sopimusosapuolten välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavat niin työlainsäädäntö, työehtosopimus, yksittäisen työnantajan ja työntekijän välillä solmittu työsopimus kuin työpaikalla vallitsevat käytännötkin. Kuntaan tai valtioon julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa oleviin virkamiehiin sovelletaan työoikeuden sijaan virkamiesoikeutta. Virkamiesten asema on säännelty pitkälti työntekijöiden tavoin, mutta virkamiesoikeuteen liittyvien kysymysten ratkaiseminen vaatii myös julkisen sektorin toiminnan erityispiirteiden tuntemista ja virkamiesoikeudellisten lakien hallintaa.

Osaamisemme kattaa kaikki työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset työnhakuprosessista ja työsuhteen solmimisesta alkaen aina työsopimuksen päättymiseen saakka. Autamme työnhakijoita puuttumaan työnhaussa tapahtuneeseen syrjintään ja avustamme työntekijöitä lainmukaisen ja työntekijän edut turvaavan työsopimuksen laatimisessa. Työsuhteen aikana annamme asiakkaillemme neuvoja koskien muun muassa vuosilomaa, työaikaa ja lomautuksia sekä puolustamme työntekijöitä työsuhteen oikeudetonta päättämistä vastaan. Työsuhteeseen liittyvät kysymykset saattavat joskus ajankohtaistua vasta työsuhteen päätyttyä. Pohdittavaksi voi tulla esimerkiksi työnantajan vahingonkorvausvelvollisuus laittoman irtisanomisen jälkeen, solmitun kilpailukieltosopimuksen pätemättömyys, työnantajan takaisinotto- ja uudelleenkoulutusvelvollisuus tai työttömyysturvaan liittyvät epäselvyydet.

Keskeisiä työoikeudellisia kysymyksiä ovat myös työntekijöiden välinen tasa-arvo ja syrjintäkielto, yhteistoimintalain säädösten noudattaminen, oikeus perhevapaisiin sekä palkan maksamiseen liittyvät asiat. Asianajajamme avustavat työntekijöitä ja virkamiehiä erimielisyystilanteissa pyrkien ensisijaisesti sovinnon saavuttamiseen työnantajan kanssa. Tarpeen vaatiessa edustamme asiakkaittamme myös oikeudenkäynneissä työ- ja virkamiesoikeudellisten riitojen ratkaisemiseksi ja työntekijän oikeuksien turvaamiseksi.

 

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Vahingot kuuluvat inhimilliseen toimintaan ja vahinkoja saattaa joskus aiheutua myös luonnonilmiöiden seurauksena. Vahingonkärsijän näkökulmasta vahingot tapahtuvat yleensä yllättäen, mutta vahinkotapahtumiin on kuitenkin mahdollista varautua myös etukäteen esimerkiksi vakuutusten avulla. Vahinkoteon arviointi riippuu siitä, onko kyse sopimusperusteisesta vahingonkorvauksesta vai aiheutetaanko vahinko täysin ulkopuoliselle henkilölle ja kuuluuko teko tuottamusvastuun vai ankaran vastuun piiriin. Vahingonkorvausvastuuseen liittyy tiettyjä erityispiirteitä myös silloin, jos vahinko aiheutetaan työssä, vahinko on seurausta rikollisesta teosta tai vahingonaiheuttajana on alaikäinen.

Kaikista vahingoista ei ole aina mahdollista saada korvausta. Korvauksen saaminen edellyttää joko vahingonkorvauksen vastuuperusteiden täyttymistä tai kyseisen vahinkotapahtuman kattavaa vakuutussopimusta. Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää myös teon ja aiheutuneen vahingon välistä syy-yhteyttä sekä vahingon korvattavuutta. Korvattavaksi voi tulla esimerkiksi vahinkotapahtumasta vahingonkärsijälle aiheutunut ansionmenetys tai vahingoittuneen esineen korjauskulut. Vakuutuskorvausten osalta korvattavat vahingot ja korvausmäärät riippuvat sopimuksen sisällöstä.

Lähtökohtana vahingonkorvausoikeudessa on täyden korvauksen periaate. Vahingonkärsijällä on kuitenkin velvollisuus rajoittaa aiheutunutta vahinkoa eikä korvaus saa johtaa rikastumiskiellon vastaiseen lopputulokseen. Vahingonkärsijällä on useissa tilanteissa mahdollisuus valita, hakeeko hän korvausta vahingonaiheuttajalta vai vakuutusyhtiöltä. Olennaisia kysymyksiä vahingonkorvausoikeudessa ovat myös näyttövelvollisuuden jakautuminen vahingonaiheuttajan ja -kärsijän välillä sekä esitetyn näytön riittävyyden arviointi.

Korvausvaatimusten ja todisteiden esittäminen vaatii usein monipuolista juridista asiantuntemusta. Asianajotoimistomme asiantuntijoilla on runsaasti kokemusta vahingonkorvausasioiden hoitamisesta ja palvelemme vahinkotilanteissa niin vahingonkärsijöitä kuin vahingonaiheuttajiakin.

Neuvomme asiakkaitamme myös vakuutusten hankkimisessa vahinkotapahtumien varalle ja selvitämme vakuutuskorvauksiin liittyviä riitoja. Vakuutusten osalta on keskeistä tiedostaa se, mitkä vahingot vakuutus vakuutusehtojen mukaan kattaa ja kuinka pitkälle korvausvastuu ulottuu. Erimielisyyksiä voi myös syntyä siitä, onko vakuutuksenottaja täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa samoin kuin korvauksen määrästä.

 

Ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusoikeus

Ympäristöä ja rakentamista koskevalla sääntelyllä pyritään turvaamaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristöön liittyvillä päätöksillä on huomattavia vaikutuksia niin yksityisiin henkilöihin kuin yrityksiinkin. Oikeudellisen sääntelyn lisäksi ympäristöoikeudelle on tyypillistä erilaisten suositusten, sopimusten ja ohjeiden runsaus. Monikerroksisen normiston ja muuttuvan sääntelyn hallitseminen vaatii erityistä ympäristöoikeudellista asiantuntemusta. Asianajotoimistomme on erikoistunut hoitamaan sekä yksityisten henkilöiden että yritysten toimeksiantoja ympäristöön, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ympäristöoikeudessa keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa ympäristön ja maaperän suojelu, meluntorjunta, jätehuolto ja oikeus luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ympäristöhaittojen ilmetessä tulee pohdittavaksi vastuukysymykset ja aiheutuneiden vahinkojen suuruus. Ympäristövahingoissa seuraukset saattavat ilmetä vasta useita vuosia vahinkotapahtuman jälkeen ja ympäristön muutokset saattavat olla seurausta monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta, mikä korostaa ympäristöoikeudellisen asiantuntemuksen tarvetta ympäristökysymyksiä ratkaistaessa.

Maankäyttöoikeus ohjaa valtion ja kuntien kaavoitusta pyrkien viihtyisän elinympäristön ja kestävän kehityksen turvaamiseen. Kaavoitukseen liittyvät riidat koskevat usein osallisten kuulemisen laiminlyömistä kaavoitushankkeesta ja sivuuttamista kaavan valmistelusta. Kaavoituskysymyksissä osallisina pidetään maanomistajia ja muita henkilöitä, joiden asumiseen tai työntekoon kaavoituspäätöksellä saattaa olla huomattavaa vaikutusta. Toimistollamme on runsaasti kokemusta hallinto-oikeudelle kaavoitusasioissa tehtävistä valituksista ja vastineista, lunastuskiistoista sekä kiinteistötoimituksiin liittyvistä erimielisyyksistä.

Rakentamista säännellään Suomessa tarkoin ja rakentamisessa vaaditaan runsaasti oikeudellista osaamista. Toimistomme asiakkaita ovat useat rakennusyhtiöt ja urakoitsijat, mutta lisäksi autamme yksityisasiakkaita muun muassa rakennus-, toimenpide- ja ympäristölupien hankkimisessa, riskien kartoituksessa sekä verotukseen liittyvissä asioissa.

Asianajajillamme on kokemusta myös erilaisten rakennus- ja urakkasopimusten laatimisesta sekä rakennusurakkaa sääntelevien YSE-ehtojen soveltamisesta. Tärkeimpiä urakkasopimuksessa huomioitavia sopimusehtoja ovat urakkaan kuuluvat velvoitteet, urakan hinta ja kesto sekä sanktiot viivästystilanteissa. Tyypillisiä sopimusriitojen aiheuttajia ovat myös rakennusurakan aikana tehtyjen muutos- ja lisätöiden korvauskysymykset sekä erimielisyydet reklamaatiovelvollisuuden täyttymisestä.

Ota yhteyttä