Työoikeus

Työntekijöiden asemaan ja työoikeudelliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa yrityksen johtamista. Yrityksen pitää ottaa henkilöstöhallinnossaan huomioon yrityksen strategian ja talouden lisäksi myös työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Työntekijä saa työsuhteen heikompana osapuolena merkittävää suojaa pakottavasta lainsäädännöstä ja työnantajan on oltava tietoinen työntekijän oikeuksista niin työsopimusta solmittaessa, työsuhteen aikana kuin sitä päätettäessäkin.

Toimistollamme on laaja-alainen kokemus työoikeudellista kysymyksistä ja autamme yrityksiä työsuhteiden hallinnassa aina sopimusten laadinnasta lähtien. Työsopimuksia solmittaessa työnantajan on osattava ottaa huomioon pakottavan työoikeuden ja työehtosopimusten asettamat raamit sopimusvapaudelle, kyseisen työsuhteen luonne ja erityispiirteet sekä työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Perinteisten työsopimusten lisäksi autamme niin johtajasopimusten, vuokratyösuhteiden, freelancer-työntekijöiden, harjoittelijoiden ja sijaisten rekrytointien kuin yrityskauppoihin liittyvien työsopimusjärjestelyiden osalta.

Toimivien sopimuskäytäntöjen ja esimerkiksi koeaikaa ja salassapitoa koskevien sopimusmääräysten avulla yritys pystyy hallitsemaan riskejä ja mahdollistamaan paremman yhteistyön työntekijöidensä kanssa. Toimistomme tukee yrityksiä muun muassa työturvallisuutta, isännänvastuuta, työaikaa sekä vuosilomalain soveltamista koskevissa kysymyksissä. Keskeisessä asemassa ovat myös työsuhteen päättämistä koskevat kysymykset – milloin työntekijää on varoitettu asianmukaisesti moitittavasta käyttäytymisestään, missä tilanteissa työnantajalla on riittävät perusteet työntekijän irtisanomiseen tai työsuhteen purkamiseen, miten yt-menettelyissä tulee toimia ja minkälaisia toimenpiteitä työnantajan selvitysvelvollisuuden täyttäminen irtisanottujen työntekijöiden uudelleensijoittamiseksi edellyttää?

[ux_image id=”187″]Omat haasteensa työoikeudellisten kysymysten hallintaan tuo EU-tason sääntelyn voimistuminen, yritysten kansainvälistyminen, työvoiman liikkumisen lisääntyminen ja työntekemisen muotojen moninaistuminen. Esimerkiksi työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta huolehtiminen vaatii työnantajalta erityistä tarkkuutta, kun yrityksessä on erityyppisissä työsuhteissa olevia työntekijöitä. Erityisesti tasapuolisen kohtelun toteutuminen osa-aikaisten, määräaikaisten ja vuokratyösuhteessa olevien työntekijöiden osalta on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä. Myös syrjintää, häirintää, työturvallisuutta ja työntekijöiden jaksamista koskevat kysymykset ovat keskeisiä työntekijöiden hyvinvointia ja yhdenvertaista kohtelua turvattaessa.

Hoidamme työnantajien asioita niin työsuhteista johtuvissa vahingonkorvauskysymyksissä kuin työrikostapauksissakin. Toimistollamme on kokemusta työnantajien edustamisesta sovintomenettelyissä, välimiesmenettelyissä, yleisissä tuomioistuimissa ja työtuomioistuimessa. Pyrimme ratkaisemaan erimielisyydet aina sovinnollisesti ja siten minimoimaan yritykselle riitelystä aiheutuvan ylimääräisen vaivannäön ja julkisista oikeudenkäynneistä syntyvät mainehaitat. Tavoitteenamme on myös rakentaa yhteistyössä yrityksen kanssa kestäviä tapoja henkilöstön johtamiseen.