Palvelut yrityksille ja yhteisöille

  • Oikeudenkäynnit
  • Elinkeino- ja sopimusoikeus
  • Työ- ja virkamiesoikeus
  • Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
  • Kuntien avustaminen oikeudellisissa asioissa

 

Oikeudenkäynnit

Yksi asianajotoimistomme tarjoamien palvelujen keskeisimmistä ydinalueista muodostuu asiakkaiden avustamisesta erilaisissa oikeudenkäynneissä. Asianajajamme ovat hyvin kokeneita oikeudenkäyntiasiamiehiä ja he hoitavat säännöllisesti erilaisia oikeudenkäyntejä käräjä- ja hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa sekä erityistuomioistuimissa.

Asianajajillamme on myös kokemusta oikeudenkäyntien menestyksekkäästä hoitamisesta ylimmissä kansallisissa oikeusasteissa eli Korkeimmassa oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asianajotoimistomme asiakkaita ovat lukuisat yritykset, asunto-osakeyhtiöt sekä erilaiset julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunnat, kuntayhtymät sekä kaupungit. Oikeudenkäynnit yritysasiakkaiden tapauksissa koskevat yleisimmin vahingonkorvausoikeutta, rakentamista, sopimusoikeutta, osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden erimielisyystilanteita, urakkariitoja sekä työ- ja virkamiesoikeutta.

 

Elinkeino- ja sopimusoikeus

Yritystoiminnassa joudutaan tyypillisesti hallitsemaan monenlaisia eri sopimuksia. Yritykset toimivat usein laajan sopimusverkoston ympäröimänä ja sopimusten hallinnasta on tullut yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa. Tarkoituksenmukaisten ja yrityksen kannalta edullisten sopimusten solmiminen sekä turhilta sopimusriidoilta välttyminen ovat tehokkaan yritystoiminnan perusedellytyksiä. Puutteellisesti laaditut sopimukset voivat aiheuttaa yritykselle taloudellisia tai oikeudellisia menetyksiä. Erimielisyydet sopimuskumppaneiden kanssa vaikeuttavat toimivaa yhteistyötä ja sopimusriidat saattavat aiheuttaa yritykselle huomattavia mainehaittoja. Asiantuntevalla sopimushallinnolla ja sopimusten laatimisella voidaan hallita tehokkaasti sopimuksiin liittyviä yritystoiminnan riskejä.

Sopimusoikeudellisiin kysymyksiin saadaan harvoin vastausta suoraan laista. Sopimusasiat edellyttävät yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden lisäksi myös eri sopimustyyppejä koskevien yksittäisten säännösten tuntemista. Sopimusvapauden lähtökohdasta huolimatta sopimuksia laadittaessa on osattava huomioida muun muassa kohtuullisuussäännökset, kuluttajan ja työntekijän suojaksi säädetyt pakottavat säännökset, EU-oikeuteen pohjautuvat kilpailuoikeudelliset rajoitukset samoin kuin tiettyjä sopimustyyppejä koskevat muotomääräykset. Sopimusoikeuden alalla merkitystä on myös sillä, onko sopimuskumppanina toinen yritys, yksityishenkilö vai julkisyhteisö.

Asianajotoimistollamme on pitkä kokemus erilaisten elinkeinotoiminnassa tarvittavien sopimuspohjien ja yksittäisten sopimusten laatimisesta. Keskeisiä yritystoimintaan liittyviä sopimuksia ovat muun muassa agenttisopimukset, alihankintasopimukset, franchise-sopimukset, jälleenmyyntisopimukset, konsultointisopimukset, lisenssisopimukset, osakassopimukset, palvelusopimukset, rahoitussopimukset, salassapitosopimukset, sovintosopimukset, vuokrasopimukset, yhteistyösopimukset ja yrityskauppasopimukset sekä aivan erityisenä alueena kaikki rakentamiseen liittyvät sopimustilanteet.

Sopimusriitoja ei voi aina huolellisellakaan sopimisella välttää. Sopimusriitojen ilmetessä lakimiehemme auttavat asiakkaita erimielisyyksien sovinnollisessa ratkaisemisessa samoin kuin oikeudenkäynneissä. Yleisimpiä sopimusriitojen aiheuttajia ovat epäselvyydet sopimuksen olemassaolosta, erimielisyydet sopimuksen sisällöstä ja sen tulkinnasta sekä sopimusten päättämistilanteet.

Sopimusoikeuden lisäksi toimistomme tukee eri kokoisia yrityksiä myös muissa yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Yritystoiminta vaatii monipuolista oikeudellista osaamista, minkä vuoksi olemme ulottaneet myös palvelumme kattamaan laajasti koko yritysoikeuden kentän.

 

Työ- ja virkamiesoikeus

Työntekijöiden asemaan ja työoikeudelliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa yrityksen johtamista. Yrityksen on huomioitava henkilöstöhallinnossaan yrityksen strategian ja talouden lisäksi myös työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Työntekijä saa työsuhteen heikompana osapuolena merkittävää suojaa pakottavasta lainsäädännöstä ja työnantajan on oltava tietoinen työntekijän oikeuksista niin työsopimusta solmittaessa, työsuhteen aikana kuin sitä päätettäessäkin.

Asianajotoimistomme asiantuntijoilla on laaja-alainen kokemus työ- ja virkamiesoikeudellista kysymyksistä ja autamme niin yrityksiä kuin julkisoikeudellisia yhteisöjä työ- ja virkasuhteiden hallinnassa. Työsopimuksia solmittaessa työnantajan on osattava ottaa huomioon pakottavan työoikeuden ja työehtosopimusten asettamat raamit sopimusvapaudelle, kyseisen työsuhteen luonne ja erityispiirteet sekä työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Perinteisten työsopimusten lisäksi autamme niin johtajasopimusten, vuokratyösuhteiden, freelancer-työntekijöiden, harjoittelijoiden ja sijaisten rekrytointien kuin yrityskauppoihin liittyvien työsopimusjärjestelyiden osalta.

Toimivien sopimuskäytäntöjen ja esimerkiksi koeaikaa ja salassapitoa koskevien sopimusmääräysten avulla yritys pystyy hallitsemaan riskejä ja mahdollistamaan paremman yhteistyön työntekijöidensä kanssa. Keskeisessä asemassa ovat myös työsopimuksen tai virkasuhteen päättämistä koskevat kysymykset – milloin työntekijää on varoitettu asianmukaisesti moitittavasta käyttäytymisestään, missä tilanteissa työnantajalla on riittävät perusteet työntekijän irtisanomiseen tai työsuhteen purkamiseen, miten yt-menettelyissä tulee toimia ja minkälaisia toimenpiteitä työnantajan selvitysvelvollisuuden täyttäminen irtisanottujen työntekijöiden uudelleensijoittamiseksi edellyttää?

Omat haasteensa työoikeudellisten kysymysten hallintaan tuo EU-tason sääntelyn voimistuminen, yritysten kansainvälistyminen, työvoiman liikkumisen lisääntyminen ja työntekemisen muotojen moninaistuminen. Esimerkiksi työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta huolehtiminen vaatii työnantajalta erityistä tarkkuutta, kun yrityksessä on erityyppisissä työsuhteissa olevia työntekijöitä.  Myös syrjintää, häirintää, työturvallisuutta ja työntekijöiden jaksamista koskevat kysymykset ovat keskeisiä työntekijöiden hyvinvointia ja yhdenvertaista kohtelua turvattaessa.

Hoidamme työnantajien asioita niin työsuhteista johtuvissa vahingonkorvauskysymyksissä kuin työrikostapauksissakin. Asianajajillamme on runsaasti kokemusta työnantajien edustamisesta sovintomenettelyissä, välimiesmenettelyissä, yleisissä tuomioistuimissa sekä hallinto-oikeudessa. Pyrimme ratkaisemaan erimielisyydet aina sovinnollisesti ja siten minimoimaan työnantajalle konfliktista aiheutuvan ylimääräisen vaivannäön sekä julkisista oikeudenkäynneistä aiheutuvat mahdolliset mainehaitat.

 

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvausvastuuseen varautuminen ja vakuutuskysymykset ovat keskeinen osa yrityksen riskienhallintaa. Yrityksen toimiala ja toiminnan luonne vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka kattavia vakuutuksia yrityksen on järkevää ottaa ja mihin kaikkeen yrityksen on tarpeellista varautua. Esimerkiksi ankaran vastuun piiriin kuuluvaa erityisen vaarallisena pidettävää toimintaa harjoittavilla vakuuttamisen merkitys yleensä korostuu.

Yritysten vakuutustarve on liiketoiminnassa tapahtuvien vahinkojen suuruusluokan vuoksi usein vielä merkittävämpi kuin yksityishenkilöillä. Yritystoimintaan liittyvissä sopimussuhteissa on tyypillistä sopia vakuutuksenottovelvollisuudesta sen mukaan, kummalla yrityksellä on paremmat mahdollisuudet estää vahingon syntyminen. Sopimussuhteissa keskinäistä vastuuriskiä voi kontrolloida myös sopimukseen otetuilla nimenomaisilla vahingonkorvausvelvollisuutta rajoittavilla sopimusehdoilla.

Vakuutusten avulla on mahdollista ulottaa korvausvelvollisuus pidemmälle kuin vahingonkorvauksen keinoin. Vakuutuskorvaus perustuu sopimukseen, jolloin korvattavaksi voivat tulla ihmisten aiheuttamien vahinkojen lisäksi myös esimerkiksi luonnonilmiöistä koituneet vahingot. Vahingon korvaamiseen vakuutuksen kautta riittää sopimuksen piiriin kuuluvan vahingon aiheutuminen eikä vastuuedellytysten täyttymistä vaadita. Myös korvattava summa määräytyy vakuutussopimuksen perusteella.

Työnantajan ominaisuudessa yritysten tulee huolehtia liiketoimintansa liittyvien tyypillisten riskien hallitsemiseksi otettujen vakuutusten lisäksi myös työntekijöidensä lakisääteisten eläke- ja työtapaturmavakuutusten voimassaolosta. Yritysten tulee myös varautua työntekijöidensä työssään aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Työnantajia koskee vahinkotilanteissa erityinen isännänvastuu, jonka perusteella vahingonkärsijällä on oikeus vaatia vahingonkorvausta yksittäisen työntekijän sijaan tämän työnantajalta. Työnantajan ja työntekijän keskinäisen vastuun määrittämiseen sovelletaan erityisiä takautumisoikeutta koskevia säännöksiä.

Vahingonkorvauskysymykset voivat muodostua joskus hyvinkin monimutkaisiksi. Vastuu- ja korvauskysymysten selvittämiseen saatetaan tarvita erityistä vahingonkorvausoikeudellista asiantuntemusta etenkin silloin, jos vahingonaiheuttaja- tai vahingonkärsijäpuolella on useita henkilöitä, eivätkä vastuusuhteet tai aiheutuneen vahingon suuruus ole selvästi havaittavissa. Ensisijaisesti korvausasiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla, mutta toimistomme asianajajilla on kokemusta myös riitojen ratkaisemista oikeusteitse, mikäli neuvottelutulokseen ei päästä.

 

Kuntien avustaminen oikeudellisissa asioissa

Yksi asianajotoimistomme erityisistä painopistealueista on kuntien avustaminen oikeudellisissa kysymyksissä. Pitkäaikaisina asiakkainamme on runsaasti erikokoisia kuntia ympäri Suomen ja avustamme kunta-asiakkaitamme hyvin monentyyppisissä toimeksiannoissa.

Laadimme oikeudellisia asiantuntija-lausuntoja, vastineita, lausumia sekä muita kunnan tarpeen mukaan räätälöitäviä asiakirjoja.  Toimimme myös usein kuntien asiamiehinä esimerkiksi yleisessä tuomioistuimessa, hallinto-oikeudessa tai markkinaoikeudessa käsiteltävissä oikeudenkäyntiasioissa. 

Asianajotoimistomme asiantuntijat antavat myös säännöllisesti oikeudellista ohjeistusta kunta-asiakkaiden arjessa ilmeneviin ongelmatilanteisiin ripeästi sekä kattavalla asiantuntemuksella. Erityisesti pienemmät kunnat, joilla ei ole omaa lakimiestä palveluksessaan käyttävät usein ulkopuolista oikeudellista asiantuntijaa, jotta kunnan toiminnassa ja sen päätöksentekoelimien ratkaisuissa voidaan varmistautua siitä, että menettelytavat täyttävät varmuudella kaikki lainsäädännössä sekä vakiintuneessa oikeuskäytännössä asetetut edellytykset.

Ota yhteyttä