Palvelut yrityksille

  • Oikeudenkäynnit
  • Elinkeino- ja sopimusoikeus
  • Työoikeus
  • Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

 

Oikeudenkäynnit

Yksi asianajotoimistomme tarjoamien palvelujen keskeisimmistä ydinalueista muodostuu asiakkaiden avustamisesta erilaisissa oikeudenkäynneissä. Asianajajamme ovat hyvin kokeneita oikeudenkäyntiasiamiehiä ja he hoitavat säännöllisesti erilaisia oikeudenkäyntejä käräjä- ja hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa sekä erityistuomioistuimissa.

Asianajajillamme on myös kokemusta oikeudenkäyntien menestyksekkäästä hoitamisesta ylimmissä kansallisissa oikeusasteissa eli Korkeimmassa oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asianajotoimistomme asiakkaita ovat lukuisat yritykset, asunto-osakeyhtiöt sekä erilaiset julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunnat, kuntayhtymät sekä kaupungit. Oikeudenkäynnit yritysasiakkaiden tapauksissa koskevat yleisimmin vahingonkorvausoikeutta, rakentamista, sopimusoikeutta, osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden erimielisyystilanteita, urakkariitoja sekä työ- ja virkamiesoikeutta.

 

Elinkeino- ja sopimusoikeus

Yritystoiminnassa joudutaan tyypillisesti hallitsemaan monenlaisia eri sopimuksia. Yritykset toimivat usein laajan sopimusverkoston ympäröimänä ja sopimusten hallinnasta on tullut yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa. Tarkoituksenmukaisten ja yrityksen kannalta edullisten sopimusten solmiminen sekä turhilta sopimusriidoilta välttyminen ovat tehokkaan yritystoiminnan perusedellytyksiä. Huonosti laaditut sopimukset voivat aiheuttaa yritykselle taloudellisia tai oikeudellisia menetyksiä. Erimielisyydet sopimuskumppaneiden kanssa vaikeuttavat toimivaa yhteistyötä ja sopimusriidat saattavat aiheuttaa yritykselle huomattavia mainehaittoja. Asiantuntevalla sopimushallinnolla ja sopimusten laatimisella voidaan hallita sopimuksiin liittyviä yritystoiminnan riskejä.

Sopimusoikeudellisiin kysymyksiin saadaan harvoin vastausta suoraan laista. Sopimusasiat edellyttävät yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden lisäksi myös eri sopimustyyppejä koskevien yksittäisten säännösten tuntemista. Sopimusvapauden lähtökohdasta huolimatta sopimuksia laadittaessa on osattava huomioida muun muassa kohtuullisuussäännökset, kuluttajan ja työntekijän suojaksi säädetyt pakottavat säännökset, EU-oikeuteen pohjautuvat kilpailuoikeudelliset rajoitukset ja tiettyjä sopimustyyppejä koskevat muotomääräykset. Sopimusoikeuden alalla vaikuttaa myös se, onko sopimuskumppanina toinen yritys, yksityishenkilö vai julkisyhteisö.

Toimistollamme on pitkä kokemus erilaisten elinkeinotoiminnassa tarvittavien sopimuspohjien ja yksittäisten sopimusten laatimisesta. Keskeisiä yritystoimintaan liittyviä sopimuksia ovat muun muassa agenttisopimukset, alihankintasopimukset, franchise-sopimukset, jälleenmyyntisopimukset, konsultointisopimukset, lisenssisopimukset, osakassopimukset, palvelusopimukset, rahoitussopimukset, salassapitosopimukset, sovintosopimukset, vuokrasopimukset, yhteistyösopimukset ja yrityskauppasopimukset sekä aivan erityisenä alueena kaikki rakentamiseen liittyvät sopimustilanteet.

Sopimusriitoja ei voi aina huolellisellakaan sopimisella välttää.  Sopimusriitojen ilmetessä lakimiehemme auttavat asiakkaita myös erimielisyyksien sovittelussa ja riitojen ratkaisemisessa oikeudenkäynnin keinoin. Yleisimpiä sopimusriitojen aiheuttajia ovat epäselvyydet sopimuksen olemassaolosta, erimielisyydet sopimuksen sisällöstä ja sen tulkinnasta, väitteet sopimuksen pätemättömyydestä tai mitättömyydestä, kiistat väitetyistä sopimusrikkomuksista ja kysymykset sopimusvelvoitteiden vanhentumisesta. Sopimuskumppanin sopimusrikkomus voi antaa oikeuden esimerkiksi omasta suorituksesta pidättäytymiseen, luontoissuorituksen vaatimiseen, vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen, viivästyskorkoon tai sopimussuhteen purkamiseen.

Sopimusoikeuden lisäksi toimistomme tukee eri kokoisia yrityksiä myös muissa yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Yritystoiminta vaatii monipuolista oikeudellista osaamista, minkä vuoksi olemme ulottaneet myös palvelumme kattamaan laajasti koko yritysoikeuden kentän. Asiakkaanamme on ollut niin pienyrittäjiä, start up -yrityksiä, yhdistysmuotoisia toimijoita kuin suuria osakeyhtiötäkin. Merkittävimmät työoikeudelliset toimeksiantomme ovat liittyneet yrityssaneerausten toteuttamiseen ja konkurssipesien selvittämiseen. Annamme neuvontaa myös verotukseen, immateriaalioikeuksiin, yhtiön hallituksen vastuisiin ja velvollisuuksiin, julkisiin hankintoihin, kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin sekä yhtiön sulautumisen ja muiden yritysjärjestelyjen toteuttamiseen liittyen.

 

Työoikeus

Työntekijöiden asemaan ja työoikeudelliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa yrityksen johtamista. Yrityksen pitää ottaa henkilöstöhallinnossaan huomioon yrityksen strategian ja talouden lisäksi myös työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Työntekijä saa työsuhteen heikompana osapuolena merkittävää suojaa pakottavasta lainsäädännöstä ja työnantajan on oltava tietoinen työntekijän oikeuksista niin työsopimusta solmittaessa, työsuhteen aikana kuin sitä päätettäessäkin.

Toimistollamme on laaja-alainen kokemus työoikeudellista kysymyksistä ja autamme yrityksiä työsuhteiden hallinnassa aina sopimusten laadinnasta lähtien. Työsopimuksia solmittaessa työnantajan on osattava ottaa huomioon pakottavan työoikeuden ja työehtosopimusten asettamat raamit sopimusvapaudelle, kyseisen työsuhteen luonne ja erityispiirteet sekä työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Perinteisten työsopimusten lisäksi autamme niin johtajasopimusten, vuokratyösuhteiden, freelancer-työntekijöiden, harjoittelijoiden ja sijaisten rekrytointien kuin yrityskauppoihin liittyvien työsopimusjärjestelyiden osalta.

Toimivien sopimuskäytäntöjen ja esimerkiksi koeaikaa ja salassapitoa koskevien sopimusmääräysten avulla yritys pystyy hallitsemaan riskejä ja mahdollistamaan paremman yhteistyön työntekijöidensä kanssa. Toimistomme tukee yrityksiä muun muassa työturvallisuutta, isännänvastuuta, työaikaa sekä vuosilomalain soveltamista koskevissa kysymyksissä. Keskeisessä asemassa ovat myös työsuhteen päättämistä koskevat kysymykset – milloin työntekijää on varoitettu asianmukaisesti moitittavasta käyttäytymisestään, missä tilanteissa työnantajalla on riittävät perusteet työntekijän irtisanomiseen tai työsuhteen purkamiseen, miten yt-menettelyissä tulee toimia ja minkälaisia toimenpiteitä työnantajan selvitysvelvollisuuden täyttäminen irtisanottujen työntekijöiden uudelleensijoittamiseksi edellyttää?

Omat haasteensa työoikeudellisten kysymysten hallintaan tuo EU-tason sääntelyn voimistuminen, yritysten kansainvälistyminen, työvoiman liikkumisen lisääntyminen ja työntekemisen muotojen moninaistuminen. Esimerkiksi työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta huolehtiminen vaatii työnantajalta erityistä tarkkuutta, kun yrityksessä on erityyppisissä työsuhteissa olevia työntekijöitä. Erityisesti tasapuolisen kohtelun toteutuminen osa-aikaisten, määräaikaisten ja vuokratyösuhteessa olevien työntekijöiden osalta on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä. Myös syrjintää, häirintää, työturvallisuutta ja työntekijöiden jaksamista koskevat kysymykset ovat keskeisiä työntekijöiden hyvinvointia ja yhdenvertaista kohtelua turvattaessa.

Hoidamme työnantajien asioita niin työsuhteista johtuvissa vahingonkorvauskysymyksissä kuin työrikostapauksissakin. Toimistollamme on kokemusta työnantajien edustamisesta sovintomenettelyissä, välimiesmenettelyissä, yleisissä tuomioistuimissa ja työtuomioistuimessa. Pyrimme ratkaisemaan erimielisyydet aina sovinnollisesti ja siten minimoimaan yritykselle riitelystä aiheutuvan ylimääräisen vaivannäön ja julkisista oikeudenkäynneistä syntyvät mainehaitat. Tavoitteenamme on myös rakentaa yhteistyössä yrityksen kanssa kestäviä tapoja henkilöstön johtamiseen.

 

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvausvastuuseen varautuminen ja vakuutuskysymykset ovat keskeinen osa yrityksen riskienhallintaa. Yrityksen toimiala ja toiminnan luonne vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka kattavia vakuutuksia yrityksen on järkevää ottaa ja mihin kaikkeen yrityksen on tarpeellista varautua. Esimerkiksi ankaran vastuun piiriin kuuluvaa erityisen vaarallisena pidettävää toimintaa harjoittavilla vakuuttamisen merkitys yleensä korostuu. Vakuutusten avulla yritys pystyy hallitsemaan kulujaan ja muuntamaan vahingoista aiheutuvat epäsäännölliset kertamenot tasaiseksi vakuutusmaksuna suoritettavaksi vuosikuluksi.

Yritysten vakuutustarve on liiketoiminnassa tapahtuvien vahinkojen suuruusluokan vuoksi usein vielä merkittävämpi kuin yksityishenkilöillä. Yritystoimintaan liittyvissä sopimussuhteissa on tyypillistä sopia vakuutuksenottovelvollisuudesta sen mukaan, kummalla yrityksellä on paremmat mahdollisuudet estää vahingon syntyminen. Sopimussuhteissa keskinäistä vastuuriskiä voi kontrolloida myös sopimukseen otetuilla nimenomaisilla vahingonkorvausvelvollisuutta rajoittavilla sopimusehdoilla.

Vakuutusten avulla on mahdollista ulottaa korvausvelvollisuus pidemmälle kuin vahingonkorvauksen keinoin. Vakuutuskorvaus perustuu sopimuksen, jolloin korvattavaksi voivat tulla ihmisten aiheuttamien vahinkojen lisäksi myös esimerkiksi luonnonilmiöistä koituneet vahingot. Vahingon korvaamiseen vakuutuksen kautta riittää sopimuksen piiriin kuuluvan vahingon aiheutuminen eikä vastuuedellytysten täyttymistä vaadita. Myös korvattava summa määräytyy vakuutussopimuksen perusteella.

Työnantajan ominaisuudessa yritysten tulee huolehtia liiketoimintansa liittyvien tyypillisten riskien hallitsemiseksi otettujen vakuutusten lisäksi myös työntekijöidensä lakisääteisten eläke- ja työtapaturmavakuutusten voimassaolosta. Yritysten tulee myös varautua työntekijöidensä työssään aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Työnantajia koskee vahinkotilanteissa erityinen isännänvastuu, jonka perusteella vahingonkärsijällä on oikeus vaatia vahingonkorvausta yksittäisen työntekijän sijaan tämän työnantajalta. Työnantajan ja työntekijän keskinäisen vastuun määrittämiseen sovelletaan erityisiä takautumisoikeutta koskevia säännöksiä.

Vahingonkorvauskysymykset voivat muodostua joskus hyvinkin monimutkaisiksi. Vastuu- ja korvauskysymysten selvittämiseen saatetaan tarvita erityistä vahingonkorvausoikeudellista asiantuntemusta etenkin silloin, jos vahingonaiheuttaja- tai vahingonkärsijäpuolella on useita henkilöitä eivätkä vastuusuhteet tai aiheutuneen vahingon suuruus ole selvästi havaittavissa. Ensisijaisesti korvausasiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla, mutta toimistollamme on kokemusta myös riitojen ratkaisemista oikeusteitse, jos neuvottelutulokseen ei päästä.

Yritys voi joutua tekemisiin myös tuotevastuukysymysten kanssa niin valmistamiensa kuin käyttämiensäkin tuotteiden osalta. Tuotevastuussa on tyypillisesti kyse tuotteen valmistajan vastuusta sellaisista vahingoista, joita viallinen tai turvallisuusmääräysten vastainen tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle. Tuotevastuuseen varautuminen edellyttää yrityksiltä eri maiden turvallisuusmääräysten tuntemusta ja tuotteelle laadittujen käyttöohjeiden asianmukaisuutta.

Ota yhteyttä

Slide