Ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusoikeus

Ympäristöoikeus on nuori ja nopeasti uudistava oikeudenala, joka monimutkaistuu ja kansainvälistyy jatkuvasti. Oikeudellisen sääntelyn lisäksi ympäristöoikeudelle on tyypillistä erilaisten suositusten, sopimusten ja ohjeiden runsaus. Monikerroksisen normiston ja muuttuvan sääntelyn hallitseminen vaatii erityistä ympäristöoikeudellista asiantuntemusta. Toimistomme on erikoistunut hoitamaan sekä yksityisten henkilöiden että yritysten toimeksiantoja ympäristöön, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ympäristöä ja rakentamista koskevalla sääntelyllä pyritään turvaamaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristöön liittyvillä päätöksillä on huomattavia vaikutuksia niin yksityisiin henkilöihin kuin yrityksiinkin. Esimerkiksi kuntien kaavoitusratkaisut koskettavat lähes jokaista ja ympäristöä sekä rakentamista koskevilla päätöksillä on olennainen merkitys useiden yritysten liiketoimintaan.

[ux_image id=”193″]Ympäristöoikeudessa keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa ympäristön ja maaperän suojelu, meluntorjunta, jätehuolto ja oikeus luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ympäristöhaittojen ilmetessä tulee pohdittavaksi vastuukysymykset ja aiheutuneiden vahinkojen suuruus. Ympäristövahingoissa seuraukset saattavat ilmetä vasta useita vuosia vahinkotapahtuman jälkeen ja ympäristön muutokset saattavat olla seurausta monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta, mikä korostaa ympäristöoikeudellisen asiantuntemuksen tarvetta ympäristökysymyksiä ratkaistaessa. Vahingonkorvauskysymysten lisäksi toimistollamme on kokemusta myös ympäristörikosten selvittämisestä.

Maankäyttöoikeus ohjaa valtion ja kuntien kaavoitusta pyrkien viihtyisän elinympäristön ja kestävän kehityksen turvaamiseen. Kaavoitukseen liittyvät riidat koskevat usein osallisten kuulemisen laiminlyömistä kaavoitushankkeesta ja sivuuttamista kaavan valmistelusta. Kaavoituskysymyksissä osallisina pidetään maanomistajia ja muita henkilöitä, joiden asumiseen tai työntekoon kaavoituspäätöksellä saattaa olla huomattavaa vaikutusta. Toimistollamme on runsaasti kokemusta hallinto-oikeudelle kaavoitusasioissa tehtävistä valituksista, lunastuskiistoista sekä kiinteistötoimituksiin liittyvistä erimielisyyksistä.

Rakentamista säännellään Suomessa tarkoin ja rakentamisessa vaaditaan runsaasti oikeudellista osaamista. Toimistollamme on kokemusta niin rakennuttajien kuin urakoitsijoidenkin etujen ajamisesta. Suurien rakennusyhtiöiden lisäksi autamme yksityisiä asiakkaitamme muun muassa rakennus-, toimenpide- ja ympäristölupien hankkimisessa, riskien kartoituksessa ja verotusasioissa. Rakentaminen saattaa edellyttää myös viranomaisraportteja esimerkiksi räjäytystyöstä ja meluhaitoista tai vastineiden laatimista naapureiden rakentamishankkeesta tekemiin valituksiin.

Asianajajillamme on kokemusta myös erilaisten rakennus- ja urakkasopimusten laatimisesta sekä rakennusurakkaa sääntelevien YSE-ehtojen soveltamisesta. Tärkeimpiä urakkasopimuksessa huomioitavia sopimusehtoja ovat urakkaan kuuluvat velvoitteet, urakan hinta ja kesto sekä sanktiot viivästystilanteissa. Tyypillisiä sopimusriitojen aiheuttajia ovat myös rakennusurakan aikana tehtyjen muutos- ja lisätöiden korvauskysymykset sekä erimielisyydet reklamaatiovelvollisuuden täyttymisestä.