Työ- ja virkamiesoikeus

Lähes kaikki joutuvat jossain vaiheessa tekemisiin työoikeuteen liittyvien kysymysten kanssa joko työtä hakiessaan, työsuhteen aikana tai sen päättyessä. Työssä koetulla oikeudenmukaisella kohtelulla ja työn tekoon liittyvien oikeuksien toteutumisella on merkittävä vaikutus paitsi työssä viihtymiseen myös jokaisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Työ- ja virkasuhteisiin liittyy monia erityistä oikeudellista osaamista vaativia kysymyksiä ja työntekijän aseman ja oikeuksien hahmottaminen edellyttää eri normistojen yhteisvaikutuksen ymmärtämistä. Toimistomme on edustanut työntekijöitä ja virkamiehiä menestyksekkäästi monissa haastavissa työ- ja virkamiesoikeudellisissa riidoissa.

Työoikeus on itsenäinen oikeudenala, joka sääntelee työntekijän ja työnantajan välistä oikeussuhdetta. Työoikeus erottuu sopimusoikeudesta lähinnä työntekijän suojaksi säädettyjen pakottavien lain säännösten johdosta. Työsuhteen sisältöön ja sopimusosapuolten välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavat niin työlainsäädäntö, työehtosopimus, yksittäisen työnantajan ja työntekijän välillä solmittu työsopimus kuin työpaikalla vallitsevat käytännötkin. Kuntaan tai valtioon julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa oleviin virkamiehiin sovelletaan työoikeuden sijaan virkamiesoikeutta. Virkamiesten asema on säännelty pitkälti työntekijöiden tavoin, mutta virkamiesoikeuteen liittyvien kysymysten ratkaiseminen vaatii myös julkisen sektorin toiminnan erityispiirteiden tuntemista ja virkamiesoikeudellisten lakien hallintaa.

[ux_image id=”188″]Osaamisemme kattaa kaikki työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset työnhakuprosessista ja työsuhteen solmimisesta sen päättymiseen. Autamme työnhakijoita puuttumaan työnhaussa tapahtuneeseen syrjintään ja avustamme työntekijöitä lainmukaisen ja työntekijän edut turvaavan työsopimuksen laatimisessa. Työsuhteen aikana annamme asiakkaillemme neuvoja koskien muun muassa vuosilomaa, työaikaa ja lomautuksia sekä puolustamme työntekijöitä työsuhteen oikeudetonta päättämistä vastaan. Työsuhteeseen liittyvät kysymykset saattavat joskus ajankohtaistua vasta työsuhteen päätyttyä. Pohdittavaksi voi tulla esimerkiksi työnantajan vahingonkorvausvelvollisuus laittoman irtisanomisen jälkeen, solmitun kilpailukieltosopimuksen pätemättömyys, työnantajan takaisinotto- ja uudelleenkoulutusvelvollisuus tai työttömyysturvaan ja työeläkkeeseen liittyvät epäselvyydet.

Keskeisiä työoikeudellisia kysymyksiä ovat myös työntekijöiden välinen tasa-arvo ja syrjintäkielto, työntekijän sosiaaliturva, oikeus perhevapaisiin, palkan maksamiseen liittyvät asiat, määräaikaisen työsuhteen sallittavuus, vuokratyöntekijän asema ja työnteossa tapahtuvat muutokset. Erityisesti työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun liittyvät kysymykset ovat olleet viime vuosina keskiössä työsuhteiden moninaistuessa ja perusoikeusajattelun voimistuessa. Toimistomme avustaa työntekijöitä ja virkamiehiä erimielisyystilanteissa pyrkien ensisijaisesti sovinnon saavuttamiseen työnantajan kanssa. Tarpeen vaatiessa edustamme asiakkaittamme myös oikeudenkäynneissä työriitojen ratkaisemiseksi ja työntekijän oikeuksien turvaamiseksi.